ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Положення про ЦК

І. Загальні положення

1. Центр кар’єри професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ

(далі – Центр) є структурним підрозділом професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нормативними документами закладу освіти, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

3. Діяльність Центру кар’єри спрямована на сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти закладу освіти, забезпечення реалізації права випускників ПТУ №5 м.Світловодськ на працю, перше робоче місце, відстеження їх кар’єрного зростання, сприяння у підвищенні їх кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, популяризацію професійної (професійно-технічної) освіти, а також координацію роботи майстрів виробничого навчання ПТУ №5 та членів Центру з цих питань.

4. Центр діє на підставі цього Положення. Положення про Центр кар’єри та зміни до нього затверджуються директором професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ.

5. Участь та взаємовідносини професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру кар’єри регламентуються відповідними угодами.

 

ІІ. Порядок утворення Центру

1. Центр кар’єри створюється у структурі професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ у межах встановленої чисельності працівників (штатного розпису) відповідним наказом директора професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ.

2. Структура Центру затверджується директором професійно-технічного училища №5 м. Світловодськ.

3. Діяльність Центру забезпечують керівник та працівники Центру кар’єри, які організовують роботу щодо кар’єрного консультування, працевлаштування здобувачів освіти і випускників, співпраці з роботодавцями; інші спеціалісти. Склад визначається наказом директора закладу освіти.

4. До роботи у Центрі за згодою можуть бути залучені працівники закладу П(ПТ)О, представники органів самоврядування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальних партнерів, роботодавців, інші зацікавлені особи.

 

 

ІІІ. Завдання Центру

1. Консультування та сприяння плануванню розвитку кар’єри здобувачів освіти, випускників училища.

2. Сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Популяризація робітничих професій та постійного професійного розвитку серед дітей, молоді та дорослих.

4. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи здобувачів освіти училища.

5. Залучення до дієвої співпраці роботодавців з метою підготовки професійно компетентних кваліфікованих робітників і працевлаштування випускників училища.

6. Організація та проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти.

7. Проведення семінарів, тренінгів та інших заходів щодо надання допомоги з працевлаштування на етапі планування кар’єри.

8. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці кваліфікованих робітників, підготовку яких здійснює заклад освіти.

9. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, з підприємствами, громадськими організаціями, засобами масової інформації, науково-дослідними інститутами, органами влади та місцевого самоврядування з питань сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти.

10.   Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

 

IV. Основні функції Центру

1. Організація та проведення консультування здобувачів освіти та випускників училища з побудови та розвитку професійної кар’єри.

2. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі співставлення особистісних характеристик здобувача освіти училища із вимогами професійних стандартів.

3. Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти училища з питань правового регулювання відносин у сфері зайнятості та трудового законодавства.

4. Розвиток підприємницької ініціативи у здобувачів освіти училища, формування активної соціальної та громадянської позиції.

5. Допомога в здобутті додаткових професійних знань, вмінь і навичок, підвищенні кваліфікації, у тому числі в рамках програм навчання протягом життя, участі в майстер-класах, бізнес-тренінгах, професійних конкурсах, сертифікованих програмах, проєктах щодо соціальної підтримки здобувачів освіти тощо.

6. Здійснення спільно з державними установами, що виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, моніторингу працевлаштування здобувачів освіти училища.

7. Оприлюднення інформації про діяльність Центру в формі оголошень, інформаційних повідомлень, зокрема щодо проведення заходів, на офіційних сторінках  закладу освіти в соціальних мережах.

8. Інформування учнівської молоді та дорослих про основні тенденції розвитку регіонального і локального ринку праці, вимоги роботодавців до пошукувачів роботи, зокрема з використанням доступних інформаційних ресурсів.

9. Взаємодія з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, що виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, підприємствами, установами, організаціями з питань професійної (професійно-технічної) освіти та навчання, у тому числі проходження професійно-практичної підготовки та працевлаштування здобувачів освіти училища.

10. Інформування здобувачів освіти і випускників закладу про актуальні пропозиції на ринку праці, у тому числі з використанням інформаційних ресурсів, зокрема, офіційного веб-сайту закладу освіти.

11. Співпраця з підприємствами, установами та організаціями для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки здобувачів освіти училища з огляду на потреби ринку праці.

12. Вивчення динаміки попиту на відповідні професії на ринку праці, внесення пропозицій керівництву закладу професійної (професійно-технічної) освіти щодо формування державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів.

13. Організація профорієнтаційної роботи серед дітей, молоді, дорослих.

14. Проведення заходів із популяризації робітничих професій та формування мотивації молоді до здобуття професійних кваліфікацій; ініціювання, організація та проведення тематичних зустрічей, поширення історій професійного успіху. 

 

 

V. Права Центру

 

1. Ініціювати засідання педагогічної ради закладу освіти з розгляду питань, що належать до компетенції Центру.

2. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для реалізації основних завдань та функцій Центру.

3. Залучати, за згодою, до роботи центру спеціалістів державних установ, що виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, представників закладів освіти, психологів, соціальних педагогів, роботодавців та представників об’єднань роботодавців, юристів та інших фахівців за напрямами роботи Центру, волонтерські організації.

 

VI. Фінансування діяльності Центру

Забезпечення діяльності Центру здійснюється закладом професійної (професійно-технічної) освіти в межах коштів, виділених на його діяльність, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.